Avtorske pravice © 2003, Alenka Praprotnik

Pitagorov izrek v ravnini

Pitagorov izrek v štirikotnikih

V tem poglavju si bomo pogledali uporabo Pitagorovega izreka v različnih štirikotnikih:

Uporaba Pitagorovega izreka v pravokotniku:

V pravokotniku sta sosednji stranici med seboj pravokotni, nasprotni stranici pa enako dolgi in vzporedni.

 

Če pravokotnik razrežemo po diagonali, dobimo dva pravokotna trikotnika DABC in DAEC kot kaže slika.

a2 + b2 = d2

Uporaba Pitagorovega izreka v kvadratu:

Kvadrat je pravokotnik, ki ima vse štiri stranice enako dolge.

 

Pri kvadratu ravnamo popolnoma enako kot pri pravokotniku. Narišemo diagonalo d in dobimo dva pravokotna trikotnika DABC in DACD.

Ker ima kvadrat vse štiri stranice enako dolge, z uporabo Pitagorovega izreka dobimo:

Uporaba Pitagorovega izreka v paralelogramu:

V paralelogramu sta nasprotni stranici vzporedni in enako dolgi.

 

Če narišemo višino v na katerokoli stranico, dobimo pravokotni trikotnik in uporabimo Pitagorov izrek.

v2 + (AE)2 = b2

Uporaba Pitagorovega izreka v rombu:

Romb je paralelogram, ki ima vse štiri stranice enako dolge.

 

Ravnamo lahko enako kot pri paralelogramu. Narišemo višino v na katerokoli stranico in dobimo pravokotni trikotnik , zato lahko uporabimo Pitagorov izrek.

v2 + (AE)2 = a2

Uporaba Pitagorovega izreka v deltoidu:

Deltoid je štirikotnik s po dvema enako dolgima stranicama. Diagonali se sekata pravokotno.

 

Če v deltoidu narišemo obe diagonali, nam ti dve razdelita deltoid na štiri pravokotne trikotnike, v katerih lahko uporabimo Pitagorov izrek.

Uporaba Pitagorovega izreka v trapezu:

Trapez je štirikotnik, ki ima dve stranici vzporedni.

 

Če narišemo višino v na stranico a v točkah C in D, dobimo pravokotna trikotnika in uporabimo Pitagorov izrek.

v2 + (AE)2 = d2

v2 + (BF)2 = b2