Avtorske pravice © 2003, Alenka Praprotnik

Pitagorov izrek v ravnini

Test

Navodilo za reševanje testa

Test rešuješ tako, da pri vsakem vprašanju izbereš le en odgovor (tudi pravilen odgovor je le eden). Ni nujno, da rešuješ po vrsti. Na koncu, ko odgovoriš na vsa vprašanja, klikni tipko Preveri oz. Izbriši, če ne želiš izvedeti, kako si reševal oz. želiš ponovno reševati test.

Test poskusi najprej rešiti samostojno brez da uporabljaš pomoč, ki ti je ponujena. Le tako bo rezultat pokazal tvoje realno znanje. Ko vidiš, kje si odgovoril/a napačno, poskusi še enkrat rešiti sam/a in če ti zares ne gre si pomagaj s pomočjo.

1.) Izberi pravilen odgovor! Pitagorov izrek velja za:
  poljubne trikotnike,
  pravokotne trikotnike,
  enakostranične trikotnike.
2.) Ali je enakokraki trikotnik lahko tudi pravokoten?
  Da.
  Ne.
  Ne vem.
3.) Kvadrat nad ____________ pravokotnega trikotnika je enak vsoti kvadratov nad obema katetama.
  kateto,
  stranico,
  hipotenuzo.
4.) Če je v trikotniku vsota kvadratov obeh krajših stranic enaka kvadratu najdaljše stranice, je trikotnik _________!
  enakostraničen,
  pravokoten,
  nič od tega.
5.) V pravokotnem trikotniku merita kateti 6cm in 8cm. Kako dolga je hipotenuza?
Pomoč

  10cm,
  14cm,
  7cm.
6.) Če pešačiš 3km proti zahodu in nato 4km proti severu, kako daleč si od začetne točke?
Pomoč

  7km,
  12km,
  5km.
7.) V pravokotnem trikotniku merita stranici a=5cm in c=13cm. Koliko meri stranica b?
Pomoč

  18,
  13,
  12.
8.) Recimo, da označimo kateti z m in n, hipotenuzo pa z o. Kateri od spodnjih zapisov Piatgorovega izreka je pravilen?
  m2 - n2 = o2
  m2 + o2 = n2
  m2 + n2 = o2
9.) Izberi pravilno trditev!
  Hipotenuza je najkrajša stranica v pravokotnem trikotniku.
  V pravokotnem trikotniku je vsota katet enaka hipotenuzi.
  Kateti pravokotnega trikotnika sta druga na drugo pravokotni.
10.) Izračunaj dolžino lomljenke na dve decimalki natančno!

 

 

Pomoč11.) V pravokotniku ABCD izračunaj dolžino diagonale d, če veš, da stranici a in b merita 20cm in 21cm!
Pomoč

  41cm,
  19cm,
  29cm.
12.) Dno zaboja ima obliko pravokotnika z dolžino 1m in širino 70cm. Ali lahko položimo na dno tega zaboja palico z dolžino 1,20m?
Pomoč

  Da.
  Ne.
  Ne vem.
13.) Stranica kvadrata meri Koliko meri diagonala d?
Pomoč

  20cm,
  10cm,
  Pravilen odgovor je drugačen.
14.) Kaj dobimo, če kvadrat razrežemo po njegovi diagonali?
  dva pravokotnika,
  dva enakokraka trikotnika,
  dva enakokraka pravokotna trikotnika.
15.) Koliko meri višina enakokrakega trikotnika, če veš, da merita stranici a in c 10cm in 16cm?
Pomoč

  26cm,
  6cm,
  12cm.
16.) Lestev meri spravljena 180 cm. Koliko meri višina odprte lestve, če je razdalja med opornima točkama pri tleh 50cm?
Pomoč

  170cm,
  190cm,
  Pravilen odgovor je drugačen.
17.) Koliko meri višina enakostraničnega trikotnika, če meri stranica
Pomoč

  10cm,
  20cm,
  Noben od zgoraj naštetih odgovorov ni pravilen.
18.) Diagonali v rombu merita 6cm in 9cm. Koliko meri stranica romba?
Pomoč

  14cm,
  7cm,
  5cm.
19.) Dan je enakokraki trapez in naslednji podatki: a=35cm, b=13cm in c=11cm. Koliko meri višina trapeza?
Pomoč

  5cm,
  25cm,
  17.7cm.
20.) Na kakšne trikotnike razdelimo romb in deltoid, če ju razrežemo z dvema diagonalama.
  pravokotne,
  enakokrake,
  enakostranične.
21.) Trikotnik, v katerem je vsota dveh kotov enaka tretjemu kotu, je pravokotni trikotnik. Ta trditev je:
  pravilna,
  napačna,
  niti pravilna niti napačna.
22.) Ali obstaja tak enakokraki trikotnik z obsegom 12cm, da ima stranici dolgi po 4.1cm?
Pomoč

  Obstaja, tretja stranica je dolga 3.8cm.
  Ne obstaja.
  Obstaja, tretja stranica je dolga 4.1cm.