Zdravilo ljubezni

Je ljubemu ljub’ca, lepote cvet,
umrla stara le osemnajst let.

Mladeniè obljubi ostati ji zvest,
se noè in dan jokal je mescev ¹est.

Se milo je jokal, je milo zdih’val,
grob njeni je vsak dan obiskoval.

Ga mati tola¾i, tako govori:
śJaz imam tri brate, ti ujce tri.

Brat prvi kupec je, on kupe zlatá,
na mero ta ujec tvoj íma srebrá.

Od mesta do mesta se vozi vesel,
po svetu on rad s seboj te bo vzel.

Podaj se k njemu, pregledaj svet,
po svetu bo¹ dokaj videl deklet.

Bolj umne, bogate, bolj lepé
bo¹ videl, pozabil podobo nje.

Al’ ak’ ne znebi¹ se srènih ran,
nazaj spet pridi èez let’ in dan;

mi v klo¹tru prebiva drugi brat,
tvoj drugi je ujec uèen opat.

Opat in menihi, modri mo¾jé,
gotovo ti bodo ozdrav’li srcé.

Samota, post, uèenóst, brevir,
nazaj ti spet dali bodo mir;

al’ ak’ ne znebi¹ se srèníh ran,
nazaj spet pridi èez let’ in dan.

Moj tretji brat vojskni je poglavar,
spet pridi nazaj, ne obupaj nikar.

Do srca veliko íma oblast
voj¹èakov ljubica, presvetla èast,

pred, ko da preteèe let’ in dan,
na vojski se znebil bo¹ srènih ran.Ś

Se dolgo ugovarjal, branil je,
ni ubranil se pro¹njam matere.

Prijazno kupec mu roko poda,
ne zdi se mu ¹koda zlata ne srebra.

Od mesta do mesta s seboj ga je vzel,
ga prosil in silil, da bil bi vesel.

Okoli mu daleè pokazal je svet,
povsod je dosti videl deklet.

Bogate je videl, umne, lepé,
pozabil ni vendar ljub’ce bledé.

In kadar preteèe let’ in dan,
spet k materi pride bolj bolan.

Ko pred, vsak dan obiskuje grob nje,
tam milo zdihuje in toèi solze.

Poda se v klo¹ter, kjer materin brat
je ujec njegovi uèen opat.

Opat in menihi, modri mo¾je,
nobeden srcá ozdravit’ ne ve.

Se posti, uèi se in moli brevir,
nazaj se ne vrne v srce mu mir.

In kadar preteèe let’ in dan,
spet k materi pride bolj bolan.

Vsak dan obiskuje, ko pred, grob nje
in milo zdihuje, in toèi solzé.

śSe k tretjemu ujcu podaj, moj sin,
da srènih znebi¹ se boleèin!Ś

Na vojsko je ¹el, se srèno boj’val,
èasti ni, mir je tamkaj iskal.

In pred ko preteèe let’ in dan
do matere pride list poslan.

List èrno je zapeèaten bil:
śO mati, tvoj sin je mir dobil!Ś —

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]