Krvavec, 1853 m
Kamni¹ke Alpe, osrednji del

Izhodi¹èa:
Koèe:
Vzponi na vrhove:
Vodniki: KiS, TS, VPPS
Zemljevidi: KiSOP, GR, KARG, KiS
Smuèarsko oblegani (in zasedeni) Krvavec je tudi na moè privlaèen planinski cilj, naj bo v kopnini ali snegu. A drugaèe kot tisoèi œdilcarjevŒ najde tu planinec poleti in na jesen blagodejni mir in samoto. To pa ne pomeni, da Krvavec tedaj ni obiskan. Le tista pe¹èica pe¹akov se na njegovih prostranih bregovih kar porazgubi.

Obiskan je zlasti zaradi razgleda. Pomaknjen je tako daleè ven nad gorenjsko ravnino, da bi tudi zanj Bla¾ Potoènik gotovo vzkliknil:
œIn kamor se oko ozre,
povsod se ti nov svet odpre...Œ

Sicer bi njegova vi¹ina v primeri z grintov¹kimi orjaki ne pomenila kaj posebnega, toda meriti jo je treba proti cerkljanski ravnini; kamor pada kar s 1500 m vi¹inske razlike. A tudi k obema boènima dolinama Kokri in Kamni¹ki Bistrici razlika ni veliko manj¹a. Torej ga ni mogoèe kar tako prezreti in tudi ni èudno, da na tako izpostavljen œpolotokŒ, ki ga molita Grintovec in Kal¹ki Grében proti jugu, vodi z vseh strani tako veliko poti.

Krvavèev œpolitièniŒ salto mortale je pa v tem, da je v svoji skupini pravzaprav œzadnji reve¾Œ. Vsi njegovi œpodlo¾nikiŒ so veèji od njega. Skupina se imenuje po njem zgolj zato, ker prestreza poglede iz ravnine, veèji od njega se skrivajo pa za njegovim hrbtom. Kot bi se res ¹li œpolitikoŒ. Te sive eminence so Veliki Zvoh (1971 m, èudno domi¹ljavo ime, saj œMalegaŒ menda sploh ni), Ko¹utna (1974 m), ki ima za razliko od sosede Kompotele (1989 m) prisrèno domaèe ime, in Vrh Korena (1999 m), ki mu, èe smemo zaupati merilcem, do aristokratske dru¾be dvatisoèakov manjka en sam œmetrèekŒ.

Kot planinski cilji utegnejo biti ti vrhovi celo bolj hvale¾ni kot Krvavec sam. Navidez manj¹a privlaènost zaradi valovitih oblin vprièo skalovitih donebesnih stra¾arjev v ozadju jih dr¾ita stran od mondenosti. Toda meni so se moèno prikupile in ne morem si kaj, da ne bi priporoèil vzpona nanje iz doline Koro¹ice, in to tako, da jih z izhodi¹èem na planini Koren obhodimo vse ¹tiri v eni sami kro¾ni poti, ki se bo izkazala za krepko enodnevno turo. Na planini Ko¹utni nas preseneti lièna kapelica, na Kompoteli pa prav spodoben visokogorski prepad na severni strani. Morda se tu komu zbudi ¾elja da bi skoèil ¹e na èetrt ure oddaljeno Mokrico (1853 m, toliko kot Krvavec), kar z razgledovanjem in povratkom na Kompotelo nanese nazadnje veè kot dvakrat toliko. Na Vrhu Korena je treba pa ¾e pogledati na uro, zlasti èe nas muèi ¹e sku¹njava v obliki Kal¹kega Grébena. Lastna razsodba in iniciativa, brez katerih planinec tako in tako ne pre¾ivi, bosta imeli zadnjo besedo. Morda pa za spremembo ne bo narobe, èe enkrat œBogu dan ukrademoŒ, kot je rekel Kugy. To pomeni, da se na enem od teh vrhov ali v kateri tako vabljivi vmesni dolinici spravimo k poèitku, pozabimo na ves svet, zagrnemo okna in pobegnemo v svoje sobane (pod spu¹èenimi vekami).

Slika Krvavca Gora v slu¾bi èloveka. In ko se bo èlovek navelièal, bo pospravil za sabo? (Foto: Peter Skoberne)

Pogled na Krvavec iz doline. Pogled iz Cerkelj: levo Grintovec, desno Krvavec. (Foto: Marina Galjot)

Pogled na Vrh Krvavca s TV-stolpom iz Kri¹ke planine. Pogled na Vrh Krvavca s Kri¹ke planine. (Foto: Marina Galjot)
Kaj pomenijo kratice? 
Te zanima kaj veè o delu?  Avtor
Zadnja sprememba: 17. februar 1997.
Stran pripravila: Marina Galjot.       Pripombe dobrodo¹le. Posta