Uporabljene kratice

Oznake te¾avnosti poti.

LM lahka markacija
ZM zahtevna markacija
LB lahko brezpotje
ZB zahtevno brezpotje
 

Vodniki

KAR Karavanke, 3.izdaja (Stanko Klinar; PZS, Ljubljana 1983) (V pripravi je 4. izdaja.)
KB Kamni¹ka Bistrica (zahodni del), plezalni vodnik (Tone Golnar; PZS, Ljubljana 1988)
KiS Kamni¹ke in Savinjske Alpe, 3. izdaja (Peter Ficko; PZS, Ljubljana 1982) (V pripravi je 4. izdaja.)
LOMAP Logarska dolina, Matkov kot, Peèi, plezalni vodnièek (Tone Golnar; PZS, Ljubljana 1982)
NA Na¹ alpinizem, 2. izdaja (Kajzelj-Drofenik; Dr¾avna zalo¾ba Slovenije, Ljubljana 1986)
RK Ravenska Koèna, plezalni vzponi (Gabr¹èek-Dolenc; Planinsko dru¹tvo Kranj, 1977)
SPP Slovenska planinska pot, 5. izdaja (transverzalni vodnik, veè avtorjev; PZS, Ljubljana 1984) (V pripravi je 6. izdaja.)
SS Slovenske stene (Miheliè-Zaman; Cankarjeva zalo¾ba, Ljubljana 1987)
STO Sto naravnih znamenitosti Slovenije (Peter Skoberne; Pre¹ernova dru¾ba, Ljubljana 1988)
TS Turni smuki, 2. izdaja (Èrnivec-Praèek; PZS, Ljubljana 1985)
VNS V na¹ih stenah (Levstek-Koèevar-Kilar; PZS, Ljubljana 1954)
VPPS Vodnik po planinskih postojankah v R Sloveniji (Jo¾e Dobnik; PZS, Ljubljana 1994)
 

Zemljevidi

G Gorenjska, 1:50.000 (GZ, Ljubljana 1988)
GR Grintovci 1:25.000 (PZS/IGF, Ljubljana 1994)
KAR Karavanke, osrednji del, 1:50.000 (PZS/IGF 1995)
KARG Karavanke, osrednji del in Grintovci, 1:50.000 (PZS/GZ, Ljubljana 1984)
KiS Kamni¹ke in Savinjske Alpe, 1:50.000 (PZS/GZ, Ljubljana 1996)
KiSOP Kamni¹ke in Savinjske Alpe z Obirjem in Peco, 1:50.000 (PZS/GZ, Ljubljana 1990)
SiB Stol in Begunj¹èica, 1:25.000 (PZS/IGF, Ljubljana 1990)
STiK Stor¾iè in Ko¹uta, 1:25.000 (PZS/IGF, Ljubljana 1988)
 

Druge kratice in podatki

GRS Gorska re¹evalna slu¾ba
GZ Geodetski zavod
IGF In¹titut za geodezijo in fotogrametrijo
PD Planinsko dru¹tvo
PZS Planinska zveza Slovenije (Ljubljana, Dvor¾akova 9)
Planinska zalo¾ba Slovenije (Ljubljana, Dvor¾akova 9)
SPP Slovenska planinska pot ¹t. 1 (transverzala)