Dopolnilno izobraževanje za pouk informatike in računalništva v srednji šoli

 

Oddelek za matematiko in mehaniko Fakultete za matematiko in fiziko razpisuje vpis v študijski program Dopolnilno izobraževanje za pouk računalništva v srednji šoli.

 

V skladu s sklepom Strokovnega sveta RS za vzgojo in izobraževanje z dne 6. 7. 1998 o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce-laborante v programih srednjih in osnovnih šol si bodo kandidati po uspešno zaključenem programu pridobili pravico do

 

 poučevanja računalništva in informatike v štiriletnih srednješolskih programih (gimnazijah in tehniških ter drugih strokovnih srednjih šolah).

 

V program se lahko vključijo učitelji s končanim programom za pridobitev visokošolske (univerzitetne) izobrazbe. Trajanje študija bo v skupnem obsegu 390 ur, prirejeno za študij ob delu. Šolnina za študij bo določena glede na število kandidatov in dotacijo MŠŠ, vendar predvidoma ne bo presegala 65.000 SIT.

Podrobnejše informacije o programu (urnik, predmetnik, …) lahko kandidati dobijo na Internetu na naslovu

 

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/www375/splosno/dop_main.htm

 

ali po elektronski pošti Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si in na tel. številki 01 4766673.

 

Rok za prijave je 15. december 2000, predviden začetek študija pa petek 12. januarja 2001. Kandidati naj pošljejo prijave na naslov

 

mag. Matija LOKAR

(Dopolnilno izobraževanje)

Fakulteta za matematiko in fiziko

Jadranska 19

    1000 LJUBLJANA

 

Prijaviti se morajo tudi vsi tisti, ki so v predprijavi že izrazili namero o študiju.

 

Sprejetih bo prvih 30 prijavljenih kandidatov (velja datum poštnega žiga).

 

V prijavi navedite strokovni naziv, šolo, na kateri poučujete in naslov, na katerega želite dobivati sporočila. Zaželen je  tudi naslov elektronske pošte.

 

Prijavi obvezno priložite fotokopijo rojstnega (poročnega) lista in fotokopijo diplome.

 

 

                                                                                                      Prof. dr. Edvard KRAMAR, l.r.

                                                                                   Predstojnik oddelka za matematiko in mehaniko