UČNI NAČRT PREDMETA

 

OPERACIJSKI SISTEMI IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

 

 

 

Program:

DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE IZ RAČUNALNIŠTVA ZA SŠ

Obseg ur:

60 ur (predavanja - 30 ur, laboratorijske vaje - 30 ur)

 

 

 

OSNOVNI NAMEN PREDMETA:

 

Namen predmeta je slušatelje naučiti uporabe računalniških sistemov in dati pregled nad operacijskimi sistemi in komunikacijami. Slušatelji se podrobneje seznanijo z enim od operacijskih sistemov in programi za delo v omrežjih. Pri predmetu slušatelji tudi utrdijo in sistemizirajo doslej osvojeno znanje s tega področja.

 

VSEBINA:

 

Strojna oprema. Osnove operacijskih sistemov. Vrste operacijskih sistemov. Datotečni sistemi. Osnovni ukazi za delo z datotekami. Varnost operacijskih sistemov. Orodja. Arhiviranje. Stiskanje podatkov. Virusi in protivirusna orodja. Programi za delo z zunanjimi enotami. Računalniška omrežja. Mesto in vloga računalniške komunikacije. Osnove prenosa podatkov. Lokalna računalniška omrežja. Globalna omrežja in storitve. Programi in storitve v omrežju. Elektronska pošta. Prenos datotek. Programi za pregledovanje in iskanje gradiv v omrežju.

 

POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI:

 

Potrebno predznanje: - .

 

Predmet je pogoj za druge predmete v tem programu.

 

ŠTUDIJSKA LITERATURA:

 

Priročniki za računalniške sisteme, operacijske programe in programske pakete, ki se v danem študijskem letu uporabljajo. Skripta.

 

 

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:

 

Seminarska naloga, ustni izpit.

 

 

UČNI NAČRT PREDMETA

 

PROGRAMSKI JEZIKI

 

 

 

Program:

DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE IZ RAČUNALNIŠTVA ZA SŠ

Obseg ur:

90 ur (predavanja - 45 ur, laboratorijske vaje - 45 ur)

 

 

OSNOVNI NAMEN PREDMETA:

 

Slušatelj si utrdi poznavanje programskih jezikov in se spozna z različnimi vrstami programskih jezikov. Spozna se s sodobnimi tehnologijami programiranja. Na vajah utrjuje predelano snov.

 

VSEBINA:

 

Postopkovni programski jeziki. Podatkovni tipi. Osnovni stavki. Vhodno-izhodne operacije. Kontrolni stavki.

 

Funkcijski programski jeziki. Zgradba, delovanje. Način reševanja problemov s funkcijskimi jeziki.

 

Objektno usmerjeni programski jeziki. Objekt, razred. Člani, metode. Dedovanje, načini dedovanja. Polimorfizem, navidezne metode. Osnovne podatkovne strukture. Osnovni algoritmi.

 

POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI:

 

Potrebno predznanje: Operacijski sistemi in računalniška omrežja.

 

ŠTUDIJSKA LITERATURA:

 

Učbeniki za programske jezike, ki se jih predavajo.

 

 

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:

 

Seminarska naloga in izpit.

 

MATERIALNI POGOJI

 

Računalnik z elektronsko prosojnico. Potrebna programska oprema.

 

UČNI NAČRT PREDMETA

 

UČENJE Z RAČUNALNIKOM IN DIDAKTIKA RAČUNALNIŠTVA

 

 

 

Program:

DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE IZ RAČUNALNIŠTVA ZA SŠ

Obseg ur:

90 ur (predavanja - 45 ur, laboratorijske vaje - 45 ur)

 

 

OSNOVNI NAMEN PREDMETA:

 

Študentje pridobijo znanje za aktivno uporabo računalnika v izobraževanju in za učinkovit pouk računalništva, se seznanijo z učnimi načrti, cilji, nalogami in didaktičnimi oblikami ter metodami izvajanja računalništva; usposabljajo se kreativno oblikovati izobraževalni proces v srednjih šolah. Usposobijo se za vodenje raznih oblik interesnih in izvenšolskih dejavnosti računalništva srednjih šol. Nadgradijo posamezna znanja s področja računalništva in informatike.

 

VSEBINA:

 

Učni načrti za računalništvo v srednji šoli. Cilji in naloge pouka računalništva v različnih programih srednjih šol. Matura.

 

Pouk računalništva. Učna načela, metode in oblike. Učiteljeva priprava na pouk. Preverjanje in ocenjevanje znanja pri pouku računalništva.

 

Računalnik v izobraževanju. Uporaba računalnika pri drugih predmetih in poslovno-organizacijskih dejavnostih šole.

 

Informacijska tehnologija in izobraževanje. Oblike gradiv (besedila, slika, zvok, film, navidezna resničnost) in oprema ter orodja za delo z njimi. Značilnosti njihove uporabe v izobraževanju.

 

Izobraževalni izdelki. Programi, (multimedijski) sestavki, omrežne storitve. Avtorski sistemi. Matematični programi: Cabri, Derive, Mathematica.

 

Ostalo. Oblike uporabe IT v izobraževanju. Vrednotenje gradiv in izdelkov. Avtorske pravice. Zasebnost. Varovanje.

 

POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI:

 

Znanje vsaj enega programskega jezika, poznavanje osnov operacijskega sistema in programov za oblikovanje besedil ter pripravo slik.

 

ŠTUDIJSKA LITERATURA:

 

 

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:

 

Izdelki (sestavki, programi, gradiva) z zagovorom, s katerimi študent pokaže obvladovanje posameznih delov snovi.

 

POSEBNOSTI:

 

Vaje so v računalnici in v laboratoriju z multimedijsko opremo. Predmet zahteva ustrezno strojno in programsko opremo.

 

UČNI NAČRT PREDMETA

 

PROGRAMSKA OPREMA

 

 

 

Program:

DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE IZ RAČUNALNIŠTVA ZA SŠ

Obseg ur:

90 ur (predavanja - 45 ur, laboratorijske vaje - 45 ur)

 

 

OSNOVNI NAMEN PREDMETA:

 

Pri predmetu se slušatelj seznani z osnovnimi vrstami programske opreme in natančneje spozna nekatere tipične predstavnike posameznih skupin. Na vajah, ki potekajo ob računalnikih, utrjuje pridobljeno znanje in si nabira izkušnje za uspešno delo z računalniki.

 

VSEBINA:

 

Zgodovina: pregled, pomembni dogodki, perspektive. Splošen pregled programske opreme.

 

Urejevalniki: vrste urejevalnikov, osnovne funkcije; besedilo in njegova zgradba, osnovne lastnosti posameznih delov; zahtevnejše urejanje besedil.

 

Preglednice: namen, osnovne funkcije; grafična predstavitev podatkov.

 

Baze podatkov: vrste baz, struktura; zasnova, priprava, vnos, iskanje, povezovanje.

 

Risarski programi: rastrska in vektorska grafika; načini shranjevanja slikovnih informacij, grafični formati, pretvarjanje; funkcije risarskih programov

 

Prenašanje podatkov med programi.

 

POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI:

 

Potrebno predznanje: Operacijski sistemi (in komunikacije).

 

ŠTUDIJSKA LITERATURA:

 

Priročniki za programske pakete, ki se v tekočem študijskem letu uporabljajo.

 

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:

 

Prisotnost na vajah, izdelava seminarske naloge in njen zagovor, ustni izpit.

 

UČNI NAČRT PREDMETA

 

PODATKOVNE STRUKTURE IN ALGORITMI

 

 

 

Program:

DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE IZ RAČUNALNIŠTVA ZA SŠ

Obseg ur:

60 ur (predavanja - 30 ur, laboratorijske vaje - 30 ur)

 

 

OSNOVNI NAMEN PREDMETA:

 

Slušatelj nadgradi programersko znanje s sistematičnim pregledom podatkovnih struktur in algoritmov. Seznani se z učinkovitimi predstavitvami posameznih struktur in metodami razvoja algoritmov.

 

VSEBINA:

 

Podatkovne strukture. Sklad, vrsta. Urejeni seznam. Predstavitve in uporaba. Drevo. Dvojiško drevo, predstavitve in pregledi. Vrsta s prednostjo. Iskalna drevesa. Graf, predstavitve in pregledi.

 

Algoritmi. Časovna in prostorska zahtevnost. Požrešna metoda. Preprosti nahrbtnik. Minimalno vpeto drevo. Drevo najkrajših poti. Deli in vladaj. Bisekcija. Urejanje. Dinamično programiranje. Dolžine najkrajših poti. 0/1 nahrbtnik. Problem trgovskega potnika. Sestopanje. Razveji in omeji. Omrežja in pretoki. Polinomski in nepolinomski algoritmi.

 

POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI:

 

Potrebno predznanje: predmeta Programski jeziki in Programska oprema

 

ŠTUDIJSKA LITERATURA:

 

 

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:

 

Seminarska naloga, ustni izpit.