Navodila in nasveti - Pisave

To stran lahko pravilno preberete z Netscapeom z nastavljeno pisavo Latin 2


V glavi sestavkov (znaka <HEAD>) lahko z znako <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2"> povemo, da je sestavek napisan v kodi Latin 2. Novi Netscape omogoa uporabiti ta podatek za avtomatsko pravilno prikazovanje sestavkov napisanih v slovenini.

Glej e:

Morda bo kmalu bolje - glej OpenType, Typography on the Web in Microsoft Typography Home Page.

Latin 2


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
128 8  ƒ ˆ Š Œ  Ž 
144 9  ˜ š œ  ž Ÿ
160 A   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯
176 B ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
192 C À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
208 D Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
224 E à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
240 F ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

è È ¹ © ¾ ®
è È ¹ © ¾ ®

Pisave


Arial

Arial CE

Arial CE / Latin 2

Poljska izvedba True Type Latin 2.


Kode naih rk - Latin 2


znak DEC HEX
"c è 232 e8
"C È 200 c8
"s ¹ 185 b9
"S © 169 a9
"z ¾ 190 be
"Z ® 174 ae

Kazalo