[Ro] [ID]   Računalniško
  opismenjevanje
Katalog izobraževalnih izdelkov
Navodila


Katalog izobraževalnih izdelkov

V pomoč učiteljem in učencem pri iskanju in izbiri ustreznih programov, podatkov in drugih gradiv smo začeli ustvarjati Katalog izobraževalnih izdelkov.

Osnovni Katalog smo poskusili zasnovati dovolj široko, da bo iz njega mogoče dobiti različice za posamezne namene (izdaja kot: knjiga, seznam, disketa, ...). Če bo potrebno, ga lahko brez pretresov razširimo še na druga izobraževalna gradiva. Podatke za Katalog bomo zbirali iz različnih virov (avtor, razpečevalci, pregledovalci, uporabniki, ...). Lahko jih tudi dopolnjujemo in popravljamo.

Da bi omogočili vsakemu uporabniku, da tudi sam prispeva k rasti Kataloga, smo ga podprli s programskim paketom Trubar. Uporabnik lahko sam vnese v obrazec za opis izdelka osnovne podatke o izobraževalnem izdelku. Vnešeni opis se shrani v začasni katalog od koder ga, po pregledu, če je v redu, skrbnik Kataloga prestavi v Katalog. Skrbnik Kataloga ima pravico neustrezne opise zavrniti.

Trenutno Trubar še ne omogoča varnega popravljanja opisov. Zato opise popravimo tako, da popravimo trenutni opis in vnesemo nov izvod. Skrbnik Kataloga nato občasno odstrani stare opise.

Vsebino Kataloga pregledujemo po Seznamu izdelkov, ki vsebujejo dano geslo. Z izbiro posameznih izdelkov v seznamu pridemo do njihovih opisov. Obstaja tudi možnost neposrednega izpisa opisov izdelkov, ki vsebujejo dano geslo. Na koncu izpisa opisa posameznega izdelka lahko uporabnik da pripombe na dani opis.

Pri izpolnjevanju obrazcev lahko med besedilo pomešamo tudi značke jezika HTML, s katerimi lahko vnešene podatke oblikujemo.

 <br>         nova vrsta
 <p>         nov odstavek
 <b>besedilo</b>   besedilo
 <i>besedilo</i>   besedilo
 <tt>besedilo</tt>  besedilo
Trenutno je še odprt problem pisanje naših znakov Č Š Ž č š ž ("C "S "Z "c "s "z). Trubar naše (in nekatere druge) znake v katalogu zapiše kot SGMLjeve delce in omogoča njihov izpis na vse običajne načine. Pravi odgovor je koda Unicode. Žal trenutno omrežni pregledovalniki še ne podpirajo enostavnega vnosa naših znakov. Zato je pri katalogih podprtih s Trubarjem potrebno naše znake vnesti po TeXovsko ("C "S "Z "c "s "z) ali pa kot SGMLjeve delce
   Č → &Ccaron;
   č → &ccaron;
   Š → &Scaron;
   š → &scaron;
   Ž → &Zcaron;
   ž → &zcaron;
 
Preberite še Navodila.

Za hkratno izbiro več možnosti iz izbirnega seznama tiščite pri tem na tipko Ctrl. Izbirni seznami so sestavljeni odprto - vsebujejo tudi možnost drugo. Če izberete to možnost, jo podrobneje pojasnite v opombah.

Pregledovanje izobraževalnih izdelkov

V nadaljevanju si bomo ogledali zamisel postopka pregledovanja izdelkov. Sestavljajo ga štirje koraki:
 1. opis: sestavi se kratek povzetek osnovnih značilnosti izdelka.
 2. prelet: grob pregled ali izdelek zadošča splošnim zahtevam za izobraževalni izdelek; če ne zadošča, odpade iz nadaljnje obravnave.
 3. pregled: ocenijo se vsebinske, učne in tehnične značilnosti izdelka.
 4. podrobni pregled: opravijo se preizkusi z uporabniki.
Za večino izdelkov najbrž zadostuje prvi korak - opis. Za izdelke, ki se priporočajo za uporabo pri pouku, pa sta potrebna vsaj še drugi in tretji korak. Opravljali naj bi ju predvsem osrednje šole, izobraževalni laboratoriji in komisije za pregled.

Za opis izdelka je pripravljen obrazec, ki naj zagotovi enotno in dovolj podrobno obdelavo izdelkov. Najbrž ga je mogoče tu in tam izboljšati. Veseli bomo vseh pripomb in predlogov. Zaenkrat lahko tovrstne podatke vključite kot opombe.

Opis izdelka

Opis izdelka je nekakšna 'izkaznica' z osnovnimi podatki o izdelku. Omogoči naj hiter vpogled v njegove zmožnosti in značilnosti. Poleg tega, da sestavlja osnovno dokumentacijo izdelka, je osnova Kataloga.

Prelet (grobo rešeto)

Naloga preleta izdelka je opozoriti na izdelke, ki iz tega ali onega razloga niso ustrezni za šolsko rabo, in jih izločiti iz podrobnejše obravnave. Rezultat preleta je lahko:
 1. izdelek je sprejemljiv: izdelek nima hujših pomanjkljivosti - če je smiselno, se predlaga/opravi pregled izdelka;
 2. izdelek je treba popraviti: navedemo pomanjkljivosti;
 3. izdelek vsebuje zanimivo temo: izvedba izdelka je neustrezna, vendar vsebuje temo, ki bi lahko bila osnova za dober izdelek;
 4. izdelek je neprimeren: neustrezen je tako po izvedbi, kot tudi po vsebini.
V naslednjih vrsticah je po navdihu iz spiska iz članka [4] zbranih nekaj glavnih razlogov za zavrnitev programa pri preletu:
 1. Nepopoln izdelek in ostala gradiva (manjkajo ali so nedokončani).
 2. Tema ni primerna za izbrano predstavitev ali je neustrezno obdelana.
 3. Tehnične pomanjkljivosti, slabo programiranje.
 4. Vsebinske napake (napake v dejstvih, slab jezik).
 5. Neustrezna ali pomanjkljiva dokumentacija.
 6. Neustrezna zasnova izdelka (npr. program je kot 'lajna').
 7. Nenadzorovani zvočni učinki ali zamene zaslona.
 8. Spodbujanje neuspeha.
 9. Žaljivost; vsebina je etnično, versko, rasno, spolno ali drugače pristranska.
 10. Izdelek ne upošteva domačih standardov in dogovorov (npr. ne pozna naših črk č,š,š - smiselno za domače izdelke).
Podobna merila veljajo tudi za druge vrste izdelkov.

Pri tujih izdelkih, običajno ne moremo vplivati na avtorja, zato je včasih smiselno manjše spodrsljaje le omeniti v oceni. Seveda pa lahko pregledovalec zavrne izdelek tudi iz drugih utemeljenih razlogov.

Rezultate preleta vnesemo kar v osnovni opis izdelka.

Pregled

Pregled izdelka naj da oceno kakovosti izdelka in spremljajočih gradiv po vsebini, učnih in tehničnih značilnostih. Zaenkrat je pripravljen le obrazec za pregled programske opreme. Spisek je lahko osnova tako za ocenjevanje, ki ga opravijo komisije, kot tudi za uporabniško ocenjevanje (evalvacija). Rezultate pregleda vnesemo kot pripombe k opisu izdelka.

Pri pregledu je potrebno preveriti tudi skladnost opisa z izdelkom.

Podrobni pregled

Rezultate podrobnega pregleda vnesemo kot pripombe k opisu izdelka. Če so obsešnejši, jih pripravimo na posebni datoteki in v opisu pokašemo nanjo.

Viri

 1. V. Batagelj: Izobraževalna programska oprema. Vzgoja in izobraževanje, priloga 5/1986: Računalnik v šoli 1, str. 16-37.
 2. V. Batagelj: Ocenjevanje izobraževalnih računalniških programov. Vzgoja in izobraževanje, priloga 1/1987: Računalnik v šoli 2, str. 5-9.
 3. V. Batagelj: Uvod v SGML.
 4. A. Lathrop: The terrible ten in educational programming. (My top ten reasons for automatically rejecting a program). Educational Computer Magazine, 1982 (Sep-Oct).
 5. M. Razpet, N. Razpet: Utrjevanje osnovnih računskih operacij z igro. Gradivo, Ljubljana 1996.
 6. T. Skulj: Izobraževalna tehnologija - ravnatelj - šola. v Menedšment v vzgoji in izobraževanju. ZRSŠ, Ljubljana 1995, 357-395.


30. sep 98 / 21. jan 97 / 18. feb 96 / 15. sep 95 / 18. apr 95; V.B.