POKRAJINSKE ZNAČILNOSTI

Ljubljanska kotlina se s severovzhodnim delom vriva med Alpe, s svojim južnim robom pa naslanja na Dinarski svet. Od vseh slovenskih pokrajin ima najbolj središčni položaj. To je največja sklenjena ravnina v Sloveniji. Nekateri deli kotline so bolj gozdnati, drugi imajo več obdelovalnih površin. Njive se na dnu Ljubljanske kotline menjavajo z zaplatami gozda.

Med kotlinami je Ljubljanska kotlina gospodarsko najbolj pomembna. Na nasuti prodni podlagi so nastale rodovitne prsti in zato ne preseneca razvito kmetijstvo, predvsem živinoreja.Ljubljanska kotlina ima s svojo osrednjo lego tudi pomemben prometni položaj. Tu se stikajo najpomembnejše cestne in železniške povezave v Sloveniji.

Ljubljansko polje se razprostira med osamelci Šmarne gore in Rašice na severu in bolj sklenjenimi slemeni Posavskega hribovja na jugu. Nadaljevanje Ljubljanskega polja je Ljubljansko barje. To je najjužnejši in tektonsko najmlajši del Ljubljanske kotline. Barje se še vedno pogreza.Barje samo je bilo poseljeno šele v 19. stoletju.

Ljubljanska kotlina je prometno odprta na vse strani, najmanj proti severu, kjer jo zapirajo visokogorske Karavanke in Kamniško - Savinjske Alpe.Osrednja lega, prometnost in vodna sila so vplivale na industrializacijo in urbanizacijo. Reka Sava s svojimi številnimi pritoki povezuje Ljubljansko kotlino v enotno pokrajino. Ta osrednja pokrajina je postala tudi upravno pomembna. Na samo glavno mesto Ljubljana, temveč tudi druga mestna naselja, zaradi razmeroma dobrih prometnih povezav.

Podnebje Za nižje dele, kotline in rečne doline je značilno, da se v poletnih mesecih močno ogrejejo, pozimi pa ohladijo. Zaradi slabe prevetrenosti pa nastajajo pozimi razmere, ko je v kotlinah in rečnih dolinah temperatura nižja kot v višjih legah nad njimi. Govorimo o toplotnem obratu, ki je posledica močne ohladitve kotlin in dolin. Temperaturni obrat v Ljubljanski kotlini se kaže v pogosti megli. Posledica temperaturnega obrata v kotlinah je pomladanska slana, ki preprečue gojenje rastlin, občutljivih za mraz. Pozimi je v Ljubljanski kotlini zrak velikokrat zelo onesnažen, kar je posledica ogrevanja stanovanj, prometa in industrije. Onesnaženje zraka skušamo zmanjšati predvsem z uvajanjem čistilnih naprav in uporabo boljših vrst fosilnih goriv, ki vsebujejo manj žvepla.