Reši naloge:

 1. Nariši premico a in točke A, B, C, kot kaže slika.
  Prezrcali točke A, B, C čez premico a in jih označi z A ', B ', C '.
  Katera od točk miruje?

 2. Daljico CD zrcali čez premico s. Kaj je zrcalna slika daljice CD?

   

 3. Točke A, B, C ležijo na premici r. Prezrcali premico r čez premico p.
  Kaj lahko poveš o točkah A', B', C'? Kaj je zrcalna slika premice r?