Naloga 1

V tabeli so dana oglišča trikotnika ABC. Nariši trikotnik in ga zrcali čez točko S. Zapiši koordinate oglišč prezrcaljenega trikotnika.
A
B
C
S
(2, -1)
(4, 4)
(1, 3)
(0, 0)


prezrcaljena
točka
koordinata
x
koordinata
y
pravilno/
nepravilno
A '
B '
C '