PREDSTAVITEV

Športna zveza Postojna združuje športna društva z območja občine Postojna.

Organi zveze so:

Skupščina   

Izvršni odbor

Nadzorni odbor

7.jpg (47597 bytes)

Skupščina:

Sestavljajo jo delegati vseh športnih društev, ki so zvezo ustanovila ali so ji kasneje pristopila tako, da ima vsako športno društvo na skupščini eno delegatsko mesto. Skupšina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

Izvršni odbor:

Ima predsednika in 8 članov, ki jih izvoli skupščina.

Predsednik: Boris Mikuž

Tajnik: Tomo Tiringer

Člani:

Marko Burger Marjan Krapež Edo Progar
Albin Stegel Nives Kravanja Borut Tušar
Frane Smrdelj

Nadzorni odbor:

Je organ zveze in šteje 3 člane, ki jih izvoli skupščina. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Voljeni so za 4 leta in ne morejo biti izvoljeni dvakrat zapored. Nadzorni odbor nadzoruje izvajanje določil statuta in drugig aktov Športne zveze, izvajanje sklepov skupščine Športne zveze ter finančno in materialno poslovanje Športne zveze.

Nadzorni odbor poroča skupščini o svojih ugotovitvah vsako leto. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov vseh članov.

Predsednik: Ivo Lončarek

Člana:      

Janko Požar Jana Čelan