Weierstrass Karl Theodor Wilhelm WEIERSTRASS
31 oktober 1815 - 19 februar 1897

Zgodovinski okvir
Življenje
Weierstrassovi sodobniki
Dela in Bolzano-Weierstrassov izrek

11.6.1998, Anita Močnik