Izbrana poezija dr. Franceta Pre¹erna

Pripravil Vladimir Bensa. Zadnji popravek dne 13. februarja 1997.

Veèino besedil sem posnel s pomoèjo programa Recognita Plus 3.0, nekaj besedil pa je prepisal Gregor ©ega, za kar se mu na tem mestu lepo zahvaljujem: Hvala, Grega!

Za zapis slovenskih èrk sem uporabil nabor znakov po standardu ISO-8859-2 ali Latin 2. Branje besedil bo najbolj¹e z Netscape Navigatorjem ob name¹èenem ustreznem Latin 2 naboru znakov in nastavitvi velikosti èrk na 14 pik.

Besedila Pre¹ernovih del se kolikor je bilo mo¾no skladajo z izdajo Antona Slodnjaka:

 * France Pre¹eren: Poezije in pisma, Mladinska knjiga, Ljubljana 1964.

Pesnikova galerija pa je bila postavljena s pomoèjo razliènih slikovnih virov. ©tevilo obiskov Pre¹ernovih strani od zaèetka leta 1997 je ¾e kar veliko.

Predloge in pripombe mi lahko po¹ljete na naslov: [E-mail]Vladimir.Bensa@KISS.Uni-Lj.Si
 [Doktor]  [Galerija]  [Prvo kazalo]  [Naprej]