Izbrana poezija dr. Franceta Pre¹erna

ZABAVLJIVI NAPISI

 * Predgovor in zagovor
 * Vzrok nezlatega veka
 * Novi Pegazus
 * Èebelice pu¹èièarjem
 * Èebelice pravljièarjem
 * Èebelice ¹estomerjevcem
 * Èebelice pesmim brez s in c
 * Èebelice pevcem letnih èasov
 * Lesniènjeku in Leviènjeku
 * Pred pevcu, potlej homeopatu
 * Èebelarju
 * Vodnik
 * Ravnikarju
 * Abecedarju
 * Ahaclovim pesmim
 * Nekim pevcem duhovnih pesmi
 * Kremplju
 * Izdajavcu Volkmera fabul in pesmi
 * Novièarjem
 * Kopitar
 * Danièarjem
 * Bahaèi èetvero bolj mno¾nih Slave rodov
 * Narobe Katon
 * Prièujoèe poezije

 [Doktor]  [Galerija]  [Predhodno kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Naprej]