ANGLE[^INA NA INTERNETU

SLOVARJI


Ponujam vam tri elektronske slovarje, vi pa se odlo~ite, kateri vam je najbolj v{e~:

1.HYPERTEXT WEBSTER INTERFACE

To je angle{ko-angle{ki elektronski slovar, ki si ga lahko ogledamo tukaj.
Vnos besede je zelo preprost. Definicija besede, ki nam jo slovar poda, je v hipertekstni obliki in nas lahko popelje {e do ostalih sorodnih pojmov. Pogosto se nam ponudi tudi prilo`nost, da si ogledamo besede, ki jih z vne{eno besedo radi pome{amo, ali ki imajo prav nasproten pomen.
^e besedo napa~no vnesemo, nam slovar ponudi najbolj podobne besede, ki jih ima na zalogi.
Ta slovar je dobrodo{la pomo~ pri delu z ra~unalnikom, {e zlasti, ~e smo v angle{~ini bolj {ibki.
Avtorji: Carnegie Mellon's University2.ENGLISH-SLOVENE DICTIONARY

To je elektronski slovar doma~e izdelave in je v primerjavi s prej omenjenim precej bolj simpati~en. Trenutno je vanj vne{enih pribli`no 70000 besed. Vnesemo besedo v angle{~ini in slovar nam po pritisku na tipko SEARCH ponudi slovenski pomen besede in prevode vseh (?) besednih zvez in fraz, ki vsebujejo na{o besedo.
Med na~ini iskanja imamo na voljo tri:

Pri zadnjih dveh iskanjih besed smo omejeni na 25 gesel. Za tiste, ki sloven{~ine ne poznajo dobro, je na voljo {e nekaj informacij o ~rkah ~, {, `.
^e bi si ta slovar rad ogledal, pritisni tukaj.3.SLOVENSKO-ANGLE[KI SLOVAR

Tudi ta slovar je elektronski in nam je v pomo~, ko ne vemo, kako se izraziti... Je ve~ji brat prej{njega slovarja in vsebuje pribli`no 100000 besed. Na~ini iskanja so enaki, vendar pa je izpis bolj skop. Kot odgovor nam ponudi le podobne besede v angle{~ini, brez primerov uporabe ali na{tetih besednih zvez, v katerih nastopa na{e geslo.
Najbolje je, da uporabo obeh slovarjev kombiniramo in tako pridemo do popolnej{ega znanja.
Slovar si lahko ogleda{ tukaj.


Na za~etek Naprej