Risanje funkcij

Programček Funkcije je namenjen risanju matematičnih funkcij. Napisan je v programskem jeziku JAVA, zato ga lahko izvajamo le s pomočjo omrežnega pregledovalnika, ki ta jezik podpira (Netscape Navigator, Internet Explorer), potreben pa je tudi ustrezen 32 bitni operacijski sistem (Windows 95, Windows NT). Funkcije ni program, ki bi tekel samostojno, ampak ga je potrebno vključiti v omrežni sestavek, napisan v jeziku HTML. To naredimo tako, da v telo omrežnega sestavka vtipkamo:
<APPLET CODE=Funkcije.class WIDTH=640 HEIGHT=350>
</APPLET>
Na ta način dobimo osnovno obliko programčka.

Vaš omrežni pregledovalnik ne podpira Jave, zato se programček na vašem računalniku ne izvede.

Ukazna vrstica

Pod koordinatnim sistemom se nahaja ukazna vrstica. Njen najpomembnejši del je vnosno polje ( f(x)=... ), kamor vpišemo funkcijo, ki jo želimo narisati. Uporabljamo lahko naslednje funkcije in računske operacije:

funkcijaopis
sin(x)sinus
cos(x)kosinus
tg(x), tan(x)tangens
ctg(x), cot(x)kotangens
arcsin(x)arkus sinus
arccos(x)arkus kosinus
arctg(x), arctan(x)arkus tangens
arcctg(x), arccot(x)arkus kotangens
log(x), ln(x)naravni logaritem
abs(x)absolutna vrednost
sqrt(x)kvadratni koren
min(f,g)minimum funkcij
max(f,g)maximum funkcij
case( pogoj ,f,g)pogojni stavek
računska operacijaopis
+seštevanje
-odštevanje
*množenje
/deljenje
^potenciranje

Seveda lahko operacije in funkcije poljubno kombiniramo v bolj zapletene izraze, kot naprimer: f(x)=ln(sin(x)^2)+abs(x)^(1/4).
Ko vpišemo funkcijo, jo s pritiskom na gumb Narisi narišemo. V primeru napake pri vpisu se odpre novo okno z opisom napake. Okno zapremo s pritiskom na gumb Zapri.
Vedno se narišejo zadnje štiri vpisane funkcije, vsaka v svoji barvi, katero določimo v pojavnem meniju. Z gumbom Zbrisi jih po potrebi lahko pobrišemo.
Ob pritisku na skrajno levi gumb imenovan Meje, se odpre novo okno namenjeno nastavitvi mej. Tu vpišemo levo in desno mejo na osi x in razpon na osi y. V pojavnem meniju izberemo tip oznak. Če rišemo kotne funkcije, je tu priporočljivo izbrati kotne oznake, saj so potem oznake na osi x ustrezni večkratniki števila ¶. Izbrano potem z pritiskom na ustrezen gumb potrdimo ali prekličemo, obenem pa tudi zapremo okno.
V ukazni vrstici se nahaja tudi gumb Funkcije. Z pritiskom nanj odpremo novo okno, kjer lahko definiramo štiri nove funkcije: g(x), h(x), p(x) in r(x) . Te lahko potem uporabljamo pri definiciji funkcije f(x), katero rišemo.

Uporaba parametrov

Obliko in namembnost programčka lahko precej spremenimo z uporabo parametrov v omrežnem sestavku. Uporabljamo lahko naslednje parametre:

funkcija1, ... ,funkcija4 - z njimi vnaprej določimo eno ali več funkcij, med katerimi kasneje izbiramo v pojavnem meniju.

a,b,c,k,n - funkcijski koeficienti, katerih vrednost spreminjamo v programčku.

Primera uporabe teh parametrov sta prikaza različnih kvadratnih funkcij in kotnih funkcij.

Pri primeru s kotnimi funkcijami smo uporabili nov parameter imenovan oznake, ter mu priredili vrednost kotne. Tako smo dobili za oznake na osi x večkratnike števila ¶, kar potrebujemo ravno pri risanju kotnih funkcij.

min, max, razpon - z njimi določimo začetno vrednost za levo in desno mejo na osi x ter razpon na osi y. Če parametrov ne uporabimo, so njihove začetne vrednosti naslednje: min= -10, max=10, razpon=5.

sirina, visina - z njima spremenimo velikost celotnega programčka. Če ju uporabimo, moramo obenem spremeniti tudi vrednosti lastnosti WIDTH in HEIGHT v prvi vrstici kode, saj z njima določimo zadosti prostora za programček v omrežnem sestavku. Začetni vrednosti teh dveh parametrov sta: sirina=640, visina=350.

maxstevilofunkcije - s tem parametrom lahko povečamo (ali zmanjšamo) število funkcij, ki se narišejo. Brez uporabe tega parametra, se bodo narisale zadnje štiri vpisane funkcije.

Zadnji parametri so uporabljeni tudi v naslednjem primeru.

narisi - kadar mu podamo vrednost da, se že na začetku narišejo funkcije določene s parametri funkcija1, ... , funkcija4. Ukazne vrstice z gumbi in vnosnimi polji v tem primeru ni. S parametri barva1, ... , barva4 lahko določimo tudi barvo, s katero bo narisana posamezna funkcija.

Zadnje parametre smo uporabili pri prikazu logaritemske in eksponentne funkcije.

Datoteke

Program je napisan v programskem jeziku JAVA, ki ima lastnost, da za vsak nov razred objektov naredi novo datoteko. Tako naš program Funkcije sestavljajo naslednje datoteke: Const.class, Expression.class, Funkcije.class, Funkcijskookno.class, NastavitvenoOkno.class, Sporocilo.class in Tree.class. Programska koda se nahaja v datotekah Expression.java in Funkcije.java, s prevajanjem slednje pa dobimo vse zgoraj naštete datoteke tipa class.