PREIZKUSNI PROGRAMI ZA MATEMATIKO


^e najdete na strani napake, prosim sporo~ite na: Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si


ImeDino Numbers! V3.3
AvtorDynoTech Software
Ime datoteke DNUMBR33.ZIP
velikost 1.2 M
nastanekseptember 1995
izvorMonitorjevih 1000
okoljeWindows
namenosnovna {ola, razredna stopnja
opisosnovne operacije +,-,*,/ - nastavljivo, tri nivoji, nastavljiv zvok, animacija, igranje
slikeSlika Slika
pomanjkljivosti: vnos rezultatov z leve v desno, malo dolga - re{iti mora{ vseh 10 nivojev, vmes lahko le shrani{ igro
prednosti:izklop zvoka, poljubna kombinacija osnovnih operacij, ni negativnosti - le pozitivne to~ke. Kon~ati mora{ nivo, da gre{ naprej, opraviti mora{ vse nivoje.

Kazalo

ImeFormula 1
AvtorIntelligent Computer Tutorials
Ime datoteke FORMLA.ZIP
velikost 150 K
nastanekmaj 1993
izvorMonitorjevih 1000
okoljeDOS
namensrednja {ola, delno 7/8 razred
opis{tevila, polinomi, ena~be, ulomki - razlaga + kviz!
slikeSlika
pomanjkljivosti: angle{~ina (za srednjo {olo morda to niti ne moti toliko), vedno iste naloge (vendar s preme{animi odgovori)
prednosti:smiselna razlaga, kolikor toliko smiselne naloge

Kazalo

ImeMathematica, BASIC SKILLS
AvtorAlfred D'Attore
Ime datoteke ALGESO.ZIP (vsebuje tudi SOA.EXE)
velikost 570 K
nastanek?
izvorMonitorjevih 1000
okoljeDOS
namensrednja {ola, 7/8 razred
opisgeneriranje nalog iz {tevil, ulomkov, linearnih ena~b … na tiskalnik
slikeSlika
pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: malo kontrole nad izgledom in izborom nalog
prednosti:prednosti: v trenutku pripravljen vadni list

Kazalo

ImeALGEBRA, A SKILL-ORIENTED APPROACH
AvtorAlfred D'Attore
Ime datoteke ALGESO.ZIP (vsebuje tudi BASIC.EXE)
velikost 570 K
nastanek?
izvorMonitorjevih 1000
okoljeDOS
namensrednja {ola, delno 7/8 razred
opisgeneriranje nalog iz {tevila, polinomi, ena~b, ulomkov, ... na tiskalnik. Vsebuje {e tretji program (baze), ki pa ni uporaben
slikeSlika
pomanjkljivosti: tekstovne naloge so v angle{~ini, z ang. merskim sistemom, malo kontrole nad izgledom
prednosti:v trenutku pripravljen vadni list

Kazalo

ImeMouse Math
AvtorDynoTech Software
Ime datoteke MOUSMA.ZIP
velikost 1.2 M
nastanek1995
izvorMonitorjevih 1000
okoljeWindows
namenosnovna {ola, razredna stopnja
opisosnovne operacije +,-,*,/ - nastavljivo, tri nivoji, nastavljiv obseg, igranje (odkriva{ sliko), vklopi{ lahko (angle{ko) izgovorjavo.
slikeSlika Slika
pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: `e po enem neuspelem poskusu ti poka`e pravi odgovor, ~asa ni mogo~e izklopiti, slike so stalne in postanejo hitro nezanimive
prednosti:prednosti: izklop zvoka, poljubna kombinacija osnovnih operacij, tekma le z odkrivanjem slike, z vklopom zvoka u~enje angle{~ine

Kazalo

ImeTeach Your Children 2.0a
AvtorQ&D Software
Ime datoteke TYC2_0.ZIP
velikost 830 K
nastanek1995
izvorMonitorjevih 1000
okoljeWindows
namenosnovna {ola, razredna stopnja
opisosnovne operacije +,-,* - izbere{ eno operacijo, {tirje nivoji, vsebuje tudi modul za ~rkovanje (ang. besed)
slikeSlika Slika

Slika

pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: pri se{tevanju ni dovolj vidno, ali je rezultat pravilen, zoprno vna{anje datumov za pregled uspeha
prednosti:prednosti: vnos rezultatov z desne na levo, mo`nost na~ina, kjer lahko pokuka{ na rezultat, pri testu ni kukanja, dobro razgrajeno re{evanje nalog iz mno`enja na 3. in 4. Stopnji, dober pregled rezultatov kviza

Kazalo

ImeMathplot
AvtorPhillip H. Sherrod
Ime datoteke MATHPL.ZIP
velikost 120 K
nastanekjanuar 1995
izvorMonitorjevih 1000
okoljeDOS
namensrednja {ola
opisrisanje funkcij
slikeSlika Slika
pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: morda prezmogljiv za obi~ajno rabo
prednosti:prednosti: risanje ve~ funkcij hkrati, ni potrebno pisati znaka za mno`enje, ob{iren priro~nik

Kazalo

ImeMondo Math
AvtorIllowsky
Ime datoteke MONDO.ZIP
velikost 43 K
nastanekjanuar 1993
izvorPSL 3#6
okoljeDOS
namenosnovna {ola, razredna stopnja
opisse{tevanje na razli~nih stopnjah, "sestreli{" pravi rezultat
slikeSlika

Slika

pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: grafika je okorna - DOS
prednosti:prednosti: dovolj igralna, da te dr`i v pozornosti, precej nastavljiva

Kazalo

ImeSea School: Math Waves
AvtorMVP Software
Ime datoteke 1seas.zip
velikost 553 K
nastanekseptember 1994
izvorPSL 3#6
okoljeDOS
namenvrtec/osnovna {ola, 1. razred
opis{tetje, enostavno se{tevanje, prepoznavanje {tevilk - 5 razli~nih igric
slikeSlika

Slika

pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: morda malce prepo~asna, pri eni od iger potrebna angle{~ina
prednosti:prednosti: grafi~no privla~na, zanimivih 5 modulov

Kazalo

ImeMath Zapper Machine 1.2
AvtorZimmerman
Ime datoteke ZAPPER12.ZIP
velikost 51 K
nastanekmarec 1995
izvorPSL 3 #6
okoljeDOS
namenosnovna {ola, razredna stopnja
opispoljubna kombinacija osnovnih 4 operacij, nastavljiv obseg, vtipkavanje pravilnega odgovora, 20 vpra{anj v seriji
slikeSlika
pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: tipi~en dril program, s~asoma postane zelo dolgo~asen - nespremenjeno dogajanje
prednosti:prednosti:

Kazalo

ImeAnimated Multiplication and Division
AvtorFlix Production
Ime datoteke AMDCMP1.ZIP
velikost 525 K
nastanekmaj 1994
izvorPSL 3#6
okoljeDOS
namenosnovna {ola, razredna stopnja
opisrazli~ni tipi ra~unov z mno`enjem (glej sliko). Vedno trenira{ po{tevanko enega {tevila. Po 10 pravilnih odgovorih - nagrada.
slikeSlika

Slika

pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: morda to, da gre vedno za mno`enje enega (izbranega) {tevila
prednosti:prednosti: dovolj igralna, da te dr`i v pozornosti, precej nastavljiva

Kazalo

ImeDrill-Team
AvtorLeonard
Ime datoteke DRILLTM.ZIP
velikost 62 K
nastanekjanuar 1994
izvorPSL 3#6
okoljeWindows
namenosnovna {ola, 2. razred
opisdril po{tevanke, 50 ra~unov, zapomni si ime u~enca, zapisuje si vpra{anja in odgovore
slikeSlika
pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: dolgo~asna, vnos rezultatov z leve na desno, zahteva BWCC.DLL (vendar se ta da dobiti skoraj povsod)
prednosti:prednosti: spremljanje rezultatov posameznika

Kazalo

ImeBeat the Bomb 1.20
AvtorFirst Magnitude
Ime datoteke BTB130.ZIP
velikost 53 K
nastanekjanuar 1994
izvorPSL 3#6
okoljeDOS
namenosnovna {ola, 1/2. razred
opisdril se{tevanja, ra~uni v vodoravni/navpi~ni obliki, ~asovna omejitev, ki pa jo lahko izklopi{
slikeSlika
pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: obvezna uporaba mi{ke
prednosti:prednosti: zaradi klikanja na odgovor ni problemov glede smeri vnosa, ~as lahko izklopimo

Kazalo

ImeGoogolpede for Windows
AvtorPaul Dawson
Ime datoteke GOOGOL..ZIP
velikost 277 K
nastanekmaj 1993
izvorPSL 3#6
okoljeWindows
namenosnovna {ola, razredna stopnja
opisigrica, odgovarja{ ali je izpisani ra~un pravilen, poljubna kombinacija osnovnih 4 operacij, obseg nastavljiv (od 0 - 12)
slikeSlika

Slika

pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: precej igranja, malo ra~unanja, malo zahtevna za nevajenega u~enca (igranje)
prednosti:prednosti: nastavljivost, pritegne zaradi igralnosti

Kazalo

ImeMathBook+
AvtorConrad Button's Software
Ime datoteke MATHBK26.ZIP
velikost 1230 K
nastanekdecember 1994
izvorPSL 3#6
okoljeWindows
namensrednja {ola
opismatemati~ni priro~nik, izra~una integral, razli~ne geometrijske koli~ine, dokaj zmogljiv kalkulator, nekaj kombinatorike
slikeSlika

Slika

Slika

pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: pri nedolo~enem integralu ne vstavi vne{enih konstant
prednosti:prednosti: zelo zmogljiv matemati~ni priro~nik v elektronski obliki, izra~un dolo~enih koli~in

Kazalo

ImeAlgebra 1, ver. 1.41
AvtorProf. Weissman
Ime datoteke ALGEBRAX.ZIP
velikost 66 K
nastanek1989
izvor?
okoljeDOS
namenosnovna {ola 7/8 razred
opisneenakosti, oklepaji, predzna~ena {tevila, vrstni red operacij
slikeSlika
pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: za dana{nje standarde ni vizualno dodelan, angle{~ina
prednosti:prednosti: spremljanje rezultatov, razlaga v primeru napa~nega odgovora
Navodila za uporabo: (Marjeta Cugelj)

Program je namenjen za delo v okolju DOS.

Po in{talaciji ga pokli~emo tako, da utipkamo ukaz ALGEBRAX in ga potrdimo s pritiskom na tipko enter.

Za nadaljevanje dela je potrebno pritisniti katerokoli tipko na tipkovnici.

Kratko navodilo za uporabo programa:

1. Uporabi kurzorske tipke za izbiro lekcije, vaje (to so tipke s pu{~icami levo, desno, gor, dol).

2. Ra~un najprej naredi na papirju in nato vtipkaj svoj odgovor na tipkovnico.

3. ~e je tvoj odgovor napa~en, glej korak za korakom prikaz na zaslonu.

4. Po tretjem zapovrstjo pravilnem odgovoru pa ra~unalnik postavi te`je vpra{anje.

5. ~e se `eli{ vrniti nazaj v izbirno okno, namesto tipkanja odgovora pritisni tipko END.

6. Po vsaki izbiri lahko

a) nadaljuje{ s pritiskom na tipko <enter>

b)gre{ po pomo~ pu{~ica desno <enter>

c)izbere{ te`avnost pu{~ica levo <enter>

~)pojdi v izbirno okno pu{~ica v desno , dvakrat <enter>

d)kon~aj vajo pu{~ica v desno , trikrat <enter>

7.) Eksponent vtipkaj tako:

a) pritisni pu{~ico gor

b) vtipkaj eksponent

c) pritisni pu{~ico dol

8) Za vrnitev v izbirno okno pritisni tipko END.

9) Numeri~na tipkovnica naj bo izklju~ena (off). Uporabljaj {tevilke na osrednjem delu tipkovnice ( zgornja vrsta tipkovnice ).

Opis vsebine programa:

a) primerjanje po velikosti - na zaslonu je narisana {tevilska os, na njej pa podobi dveh racionalnih {tevil, ra~unalnik pa postavi vpra{anje, katero izmed njiju je ve~je oziroma manj{e; kar uporabnik zapi{e z vnosom {tevila, po napa~nem odgovoru se na ekranu pojavi pravilen odgovor s komentarjem ; po treh zaporednih pravilnih odgovorih zastavi ra~unalnik te`je vpra{anje

b) tokrat mora uporabnik vnesti med dani dve {tevili ustrezen znak < , = ,> in to potrdi s pritiskom na tipko <enter>; pri pravilni re{itvi ra~unalnik postavi novo vpra{anje, sicer pa da pravilen odgovor

-3 < 4

c) tu gre za primerjanje absolutnih vrednosti dveh {tevil, ra~unalnik spra{uje, katero znamenje je pravilno: < , = , >

Najprej je potrebno primerjati absolutni vrednosti in presoditi, kateri znak uporabiti, nato pa vtipkati izbrani znak

l -34 l > l 12 l

d)se{tevanje in od{tevanje celih {tevil; najprej je treba poiskati vsoto dveh {tevil, po treh pravilnih odgovorih pa se v ra~unu pojavi ve~ {tevil

-3 - 5 =

- 4 - 2 + 2 -9 =

e) mno`enje celih {tevil, ra~unalnik daje namig, da naj re{evalec najprej zmno`i absolutni vrednosti {tevil, nato pa naj dolo~i {e predznak produkta

( +4 )( -2 )( -1 )( -1 )

f) odstranjevanje oklepajev, tu naj u~enec najprej re{i v zvezek in nato vnese dobljeni rezultat v ra~unalnik

- ( - 7 - 1 ) =

- ( - 3 - 3 ) =

- ( + 1 + 1 - 5) =

- ( + 6 + 9 - 4 )=

1 - ( + 4 ) + 5 + ( - 2 ) =

( 6 - 1 ) - ( - 3 + 5 ) =

Mnenje o uporabnosti:

Ta program se mi zdi po vsebini primeren za u~ence v sedmem in osmem razredu, sedmo{olci bi ga uporabljali pri obravnavi mno`ice racionalnih {tevil in pri mno`enju ve~~lenikov, medtem ko bi z uporabo tega programa osmo{olci lahko ponovili to vsebino pri pripravah na eksterno preverjanje znanja iz matematike.

Kazalo

ImeMultiplication
AvtorSenari Programs
Ime datoteke MBMULT10.ZIP
velikost 136 K
nastanekapril 1991
izvor?
okoljeDOS
namenosnovna {ola
opisdemonstarcija in re{evanje mno`enj enomestnega faktorja z enomestnim faktorjem, ve~mestnega faktorja z ve~mestnim faktorjem, mno`enje decimalnih {tevil
slikeSlika

Slika

pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: za dana{nje standarde ni vizualno dodelan, ameri{ki zapisi za mno`enje ve~mestnih {tevil
prednosti:prednosti: lep primer demonstracije mno`enja, izbira mo`na med demonstracijo, vaje s pomo~jo in dril

Kazalo

ImeMath Test
AvtorKenneth Perrine
Ime datoteke MATHTS30.ZIP
velikost 135 K
nastanek1995
izvor?
okoljeDOS
namenosnovna {ola 1. - 7. Razred
opisosnovne {tevilske operacije, nastavljiva hitrost (tudi mo`en izklop ~asa), ostale nastavitve, ra~unanje tudi z decimalnimi {tevili, navpi~en/vodoraven zapis, po pravilno re{eni nalogi dobimo kratko igrico
slikeSlika

Slika

pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: ameri{ki zapis deljenja (pri navpi~nem izboru zapisovanja), pri re{itvi {tevilo mest `e nastavljeno
prednosti:prednosti: nastavljivost - od izpisov do te`avnostnih stopenj

Kazalo

ImeMath Shop
AvtorMoonDog
Ime datoteke MATHSHOP.ZIP
velikost 52 K
nastanek1987
izvor?
okoljeDOS
namenosnovna {ola 1. - 7. Razred
opisosnovne {tevilske operacije, delo z ulomki (se{tevanje, od{tevanje, kraj{anje, pretvarjanje ulomkov)
slikeSlika

Slika

pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: brisanje napa~nih odgovorov ni mo`no, slab zapis re{itev pri ulomkih
prednosti:prednosti: izbiramo {tevilo primerov, te`avnostno stopnjo, ~as re{evanja, podana analiza re{evanja nalog
(Jo`ica Kaferle)

1.Program MATHSHOP po`enemo z MS.

2.Pojavi se osnovno okno, v katerem izbiramo:

-se{tevanje 1

-od{tevanje 2

-mno`enje 3

-ulomki 4

-ulomki in cela {tevila 5

-informacije 6

-konec 7

@eljeno izberemo tako, da odtipkamo {tevilko, ki je zapisana poleg. Potem se pojavi nov meni, z imenom izbrane operacije. Ponuja nam:

-lahke probleme 1

-srednje te`ki problemi 2

-te`ki problemi 3

-skriti problemi 4

Te`avnost izberemo tako, da odtipkamo {tevilko poleg. Na ekranu se pojavi:

_mesto, kamor napi{emo svoje ime in potrdimo z ENTER,

-vpra{anje, koliko problemov `elimo re{iti (odtipkamo {tevilko in ENTER )

-vpra{anje, koliko sekund rabimo za re{itev VSAKEGA problema (odtipkamo {tevilo sekund in ENTER )

Pritisnemo {e enkrat ENTER in pojavi se prvi ra~un. Pravilno re{itev moramo odtipkati v ~asu, ki smo ga prej dolo~ili in potrdimo z ENTER. ^e je na{ rezultat nepravilen, ali ~e problema nismo re{ili dovolj hitro, nam ra~unalnik {teje za nepravilno in zraven doda pravilen rezultat. Nov ra~un dobimo s ponovnim pritiskom na ENTER. V eni vaji je toliko problemov, kot smo jih prej sami predpisali. Ko smo re{ili vse ra~une nam ra~unalnik na koncu napi{e, koliko problemov smo re{ili pravilno in koliko napa~no, zapi{e na{o uspe{nost v %. S pritiskom na ~rko Y pridemo spet v osnovno okno, kjer spet lahko izbiramo. Vse se ponovi, razen pri ulomkih.

3. ^e izberemo ulomke odtipkamo {tevilko 4, pojavi se meni z naslovom ulomki, kjer lahko izbiramo:

-raz{irjanje ulomkov, manjka {tevec 1

-raz{irjanje ulomkov, manjka imenovalec 2

-se{tevanje ulomkov z enakima imenovalcema 3

-od{tevanje ulomkov z enakima imenovalcema 4

-se{tevanje ulomkov z razli~nima imenovalcema 5

-od{tevanje ulomkov z razli~nima imenovalcema 6

S pritiskom ustrezne {tevilke izberemo, nato pa se pojavi {e en meni, v katerem izberemo te`avnost (odlo~imo se za lahke probleme, srednje te`ke probleme, te`ke probleme ali skrite probleme ,tako da izberemo ustrezno {tevilko ). Ko smo tudi to dolo~ili se na ekranu pojavi mesto, kamor napi{emo svoje ime, dolo~imo, koliko ra~unov bomo re{evali, v kolik{nem ~asu bomo re{ili enega. Vse to po navodilih, ki sem jih `e prej opisala. Pritisnemo ENTER in pojavi se prvi problem z ulomki. Rezultat odtipkamo in potrdimo z ENTER. Re{evanje poteka po enakih navodilih kot prej. Na koncu nam ra~unalnik spet napi{e , kako uspe{ni smo bili. S pritiskom na ~rko Y se vrnemo v osnovno okno in ko odtipkamo {tevilko 7 ( konec ) se program poslovi.

.

MOJE MNENJE O PROGRAMU MATHSHOP

Program MATHSHOP je primeren za predmetno stopnjo, posebej ulomki. Z izbiro utrezne te`avnosti in ~asa, pa program lahko za utrjevanje ra~unskih operacij uporabljamo na obeh stopnjah. ^e izberemo te`je probleme, morajo u~enci obvezno imeti {e list papirja za stranske ra~une, ker so za ra~unanje na pamet ra~uni prete`ki. Najbolje bi bilo, ~e bi u~itelj sam dolo~il te`avnost, {tevilo ra~unov in ~as, saj pozna zmo`nosti u~encev. Poglavje ulomki je zelo uporabno v {estem razredu in kasneje pa za ponavljanje in utrjevanje. S tem programom lahko utrjujemo raz{irjanje ulomkov, od{tevanje in se{tevanje ulomkov, pa tudi zapis celih {tevil z ulomki.

Kazalo

ImeKinder Cartoon
AvtorKidStuff Software
Ime datoteke KCART10.ZIP
velikost 1.2 M
nastanek1995
izvor?
okoljeDOS
namenosnovna {ola/vrtec
opisse{tevanje/od{etvanje do 20, {tejem do 100, velikostni odnosi do 20, logi~ne igre, ponazoritev se{tevanja
slikeSlika

Slika

Slika

pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: zahteva predznanje dela z mi{ko
prednosti:prednosti: grafi~no zelo dobro izdelan, mo`nost nastavitve te`avnostnih stopenj, raznolikost

Kazalo

ImeTalking Time Tutor
AvtorKidStuff Software
Ime datoteke TTIME22.ZIP
velikost 400 K
nastanek1994
izvor?
okoljeDOS
namenosnovna {ola/razredna stopnja
opisspoznavanje oziroma od~itavanje ure, razli~ne naloge, zvok
slikeSlika
pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: angle{ki komentarji
prednosti:prednosti: simpati~en, zelo dobro grafi~no obdelan, zanimive naloge

Kazalo

ImeAnimated Clock
AvtorFlix
Ime datoteke ACLOCKMP.ZIP
velikost 320 K
nastanek1994
izvor?
okoljeDOS
namenosnovna {ola/razredna stopnja
opisspoznavanje oziroma od~itavanje ure, razli~ne naloge,
slikeSlika

Slika

pomanjkljivosti: pomanjkljivosti:
prednosti:prednosti: mo`nost nastavitve ve~ te`avnostnih stopenj, postopnost pri u~enju, nagrada za pravilne odgovore, pomo~ pri napa~nih odgovorih

Kazalo

ImeAnimated Addition and Subtraction
AvtorFlix
Ime datoteke ADDSUB.ZIP
velikost 1.32 M
nastanek1995
izvor?
okoljeDOS
namenosnovna {ola/razredna stopnja
opispisno se{tevanje in od{tevanej, s prenosom ali brez, nastavljiva mestnost faktorjev
slikeSlika
pomanjkljivosti: pomanjkljivosti: v prvem trenutku ~uden na~in ra~unanja s prenosom
prednosti:prednosti: mo`nost nastavitve ve~ te`avnostnih stopenj, po tretjem zgre{enem odgovoru ti program sam ponudi re{itev, mo`nost nastavitve problemov z oz. brez prenosa, nagrada po opravljenem delu, zvok

Kazalo