Conference: INFOS '97
Organized by: INFOS
Field: Computer Science, Internet
Place: Ljubljana
Country: Slovenia
From: 25.11.1997
To: 29.11.1997
Language(s): slovene, english
Description: INFOS {e naprej gradi na svoji `e uveljavljeni koncepciji problemske ra~unalni{ke prireditve in ne zgolj komercialnega sejma. zato bo {e ve~ji poudarek na kakovosti programskega dela prireditve - Seminarja Infos, predavanj, predstavitev. K sodelovanju vabimo organizacije, ustanove in podjetja, ki se `elijo na na prireditvi predstaviti v sejemsko-razstavnem delu, Seminarju Infos in bodo pravo~asno poslali izpolnjene prijavnice.
Od razstavljalcev pri~akujemo, da bodo posebaj skrbno zagotovili visoko in sodobno kakovost tako razstavljenega in prikazanega gradiva, kot tudi ~im bolj odprte in sodobne na~ine prezentacij. V tem smislu pri~akujemo, da bodo kot samostojni razstavljalci ali zastopniki vodilnih svetovnih hi{ in korporacij zagotovili udele`bo uveljavljeni tujih in doma~ih strokovnjakov, ki bodo strokovno in {ir{o javnost seznanili z novostmi in problemskimi re{itvami.
Deadlines:
Abstract: ..
Contribution: ..
Registration: ..
URL 1: Conference Info
E-mail 1: Organizers

Trubar Conferences