Pravila Prvenstva ULJ v programiranju (neuradna različica)

Zadnja sprememba: 25. 3. 2001

Prvenstvo - razvrstitev

Tekmujejo ekipe študentov. Tekmovanje poteka v pet krogih. Ekipe so razvrščene glede na število točk, doseženih na posameznih tekmovanjih. Prva štiri tekmovanja prinesejo po eno točko na pravilno rešeno nalogo. Upoštevajo se trije najboljši rezultati od štirih. Zadnje tekmovanje prinese dvojne točke.

Sestava ekip, menjava članov ekipe

Tekmujejo lahko dodiplomski študenti Univerze v Ljubljani. Tekmujejo lahko tudi absolventi in podiplomski študenti, vendar le če še niso doktorirali in od datuma njihove diplome še nista minili dve leti. V dvomljivih primerih presodi vodja domačega tekmovanja.

Ekipo sestavljajo praviloma trije člani, lahko pa tudi le en ali dva člana. Vsaka ekipa imenuje svojega kapitana, ki je nosilec pravic te ekipe. Sestava ekipe se med tekmovanjem lahko menja. Na posameznem tekmovanju ni potrebno, da so prisotni vsi člani ekipe.

Spremembe ekip

Ekipe se lahko med tekmovanji spreminjajo, vendar le z odobritvijo vodje domačega tekmovanja in to najkasneje dva dni pred posemeznim tekmovanjem. Člane lahko zamenja kapetan ekipe, kapetana pa le soglasno vsi ostali člani. Posamezen član lahko izstopi iz ekipe tako, da to osebno sporoči vodji domačega tekmovanja. Če od tekmovanja odstopi kapetan, ekipa na poziv vodje tekmovanja imenuje novega kapetana. Odstavljeni kapetan lahko osnuje novo ekipo, ki se ji dodeli točke, ki jih je dosegla kapitanova prejšnja ekipa. Vse zamenjave članov ekipe in kapetana se lahko izvedejo le tako, da se jih osebno obrazloži vodji domačega tekmovanja. Vsa pojasnila in tolmačenja so v pristojnosti vodje tekmovanja.

Posamezno tekmovanje

Na domačem tekmovanju pri posameznem tekmovanju veljajo smiselno pravila, ki veljajo na tekmovanju ACM ICPC v splošnem. Ogledate si jih lahko npr. na strani regionalnega tekmovanja v Pragi, uradni strani tekmovanja ali še kje drugje. Ekipa uporablja en računalnik in rešuje podano število nalog.

Oddaja nalog

V določenem času mora ekipa rešiti čim več problemov. Probleme rešuje tako, da na predpisan način odda kodo v ustreznem jeziku. Za rešen problem se šteje tisti, katerega koda da pravilen razultat na neznanem skupku testnih podatkov. V primeru neustreznega odgovora sodniki tekmovanja ekipi sporočijo za kakšno vrsto napake gre. Ekipa lahko odda rešitev istega problema večkrat. Napake, ki jih javijo sodniki, so:

Poleg omenjenih obvestil sodniki NE javijo nobenih drugih informacij.

Programski jeziki in okolje

Dovoljeni jeziki so C, C++ in pascal. Tekmovanje bo potekalo v operacijskem sistemu Linux, s prevajalniki iz družine GNU. Ekipe imajo na voljo enako nastavljene prevajalnike kot sodniki, zato poseganje v nastavitve prevajalnika ni dovoljeno in pomeni diskvalifikacijo ekipe. Naloge so sestavljene tako, da izbira okolja in jezika ne bo vplivala na tekmovanje. Besedila nalog so bosisi v slovenščini, bodisi v angleščini. Ekipa lahko uporablja samo en, v ta namen določen računalnik.Primer poskusa prijave na več računalnikov se konča z diskvalifikacijo. Med tekmovanjem je tudi prepovedana uporaba vseh programov na računalniku, razen tistih, ki jih tekmovalna komisija poimensko našteje (urejevalniki, prevajalniki) in so napisana na tekmovalnem gradivu. Prav tako ni dovoljena uporaba Interneta (tudi za preganjanje dolgočasja!). 

Gradivo, pripomočki

Na tekmovanju je dovoljeno vse gradivo, ki ni neposredno elektronsko berljivo (diskete, CD-ji torej niso dovoljeni, knjige pa). Lastni računalniki ali deli strojne opreme niso dovoljeni.

Med tekmovanjem ni dovoljena uporaba Interneta.

Točkovanje na posameznih tekmovanjih

Ekipe so razvrščene glede na število rešenih problemov. V primeru, da bo več ekip imelo enako število točk, oziroma rešenih problemov, odloči čas, ki porabljen za rešitev the nalog.. Čas se šteje od začetka tekmovanja do trenutka, ko je ekipa oddala rešitev za določeno nalogo. Za vsako nepravilno oddajo naloge, ki je na koncu ocenjena kot pravilna, se k času doda 20 minut. Za nepravilne oddaje nalog, ki na koncu niso bile pravilno rešene, ni kazni.

Pritožbe

Vse pritožbe razreši vodja domačega tekmovanja, njegove odločitve so dokončne. V primeru nešportnega obnašanja vodja posameznega tekmovanja ekipo na danem tekmovanju diskvalificira. S tem zgubi vse točke dosežene na tem tekmovanju. Vodja domačega določi nadaljne sankcije. Med drugim lahko ekipi prepove nadaljnje tekmovanje. 

Vsa pojasnila in tolmačenja pravil so v pristojnosti vodje tekmovanja.

Vodja domačega tekmovanja

Vodja domačega tekmovanja je mag. Matija Lokar, Fakulteta za matematiko in fiziko.